උස්වත්ත වේෆස්

රු8,250.00

උස්වත්ත වේෆස් 450 g

Description

කඩපොළ හරහා ඔබට ඉතාමත් ගුණාත්මක තත්වයෙන් යුක්ත භාණ්ඩ ඉතාමත් අඩු මිලට නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව දැන් ඇත.ඔබ ඇනවුම් කරන භාණ්ඩ ඔබේ අතට ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඔබට ලබා දී ඇති අතර වෙළදපොල මිලට වඩා අඩුවෙන් අපගේ වෙබ් පිටුව හරහා ඔබට ඇනවුම් කල හැක. ( ඔබ ඇනවුම් කරන භාණ්ඩ සදහා ප්‍රවාහන ගාස්තුව පමණක් අයකරනු ලබයි ) 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උස්වත්ත වේෆස්”

Your email address will not be published. Required fields are marked *