වෙනිවැල් ගැට

ඇඟපත වේදනාව නසන රුධිරය පිරිසිදු කරන වෙනිවැල් ගැට බාන්වැල්, කහ වැල්, වනු වැල් වැනි විවිධ නම්වලින් වෙනිවැල් හඳුන්වයි. විවිධ උපකරණවලින් වැඩ කරනවිට සිදුවන කැපීම් සීරීම්වල වෙනිවැල්

Read More »

රණවරා

රණවරා ඔබ දිනපතා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔබගේ ලේ පිරිසිදු වීම නිසා ඔබගේ ශරීරය පැහැපත් කර ගැනිමට මෙම වටිනා ඔසුව ට හැකියාව තිබේ

Read More »